dobrodošlica dc

cetinje.banner

ck banner1

INFORMATOR
Javna ustanova Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici, smještena je u naselju Bajice na Cetinju.
Djelatnost JU Centar za dnevni boravak je vršenje održavanja i podizanja nivoa sposobnosti djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom stručni tretman, programi i aktivnosti, podsticanje senzibilnijeg odnosa sredine prema potrebi za njihovim većim uključivanjem u zajednicu, kroz inkluzivne programe i aktivnosti u lokalnoj zajednici i pružanje podrške njihovim porodicama, a u cilju kvalitetnijeg funkcionisanja u društvu.
Centar raspolaže sa efikasnom kadrovskom strukturom, koja je neophodna u radu sa djecom i odraslim licima sa invaliditetom. U prostornom ambijentu urađenom po najsavremenijim standardima sprovodi se rad u petodnevnoj radnoj nedjelji od 07:30h do 15:30h.
 
MISIJA
Da djeca i odrasla lica sa invaliditetom budu tretirana dostojanstveno i sa poštovanjem.
Da dostignu maksimum izvodljivog razvoja i nezavisnosti.
Da im na raspolaganju bude odgovarajuća i zakonom propisana fizička i medicinska njega, rehabilitacija i dnevne usluge.
Da im bude omogućeno da žive u sredini koja im najviše odgovara, u skladu sa sopstvenim izborom.
Da im bude omogućeno da u što većoj mjeri žive nezavisnije i da učestvuju u društvenom životu u okviru njihove zajednice.
Djeca sa teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetomi biće uključeni u aktivnosti  zahvaljući kojima će biti unaprijeđena njihova socijalizacija i integracija u život društvene zajednice. Te aktivnosti biće sprovođene kroz organizaciju druženja, izleta, ekskurzija, posjeta različitim ustanovama, ljetovanja, zimovanja, takmičenja, učešća na što većem broju kulturnih i drugih manifestacija.
Da budu sa nama, a ne pored nas.
 
USLUGE JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK CETINJE
> dnevni boravak za djecu sa smetnjama u razvoju;
> dnevni boravak za odrasla lica sa invaliditetom;
> socijalizacija;
> osmočasovna njega;
> psihosocijalna i medicinska rehabilitacija (osnovna njega);
> vaspitno obrazovni rad u kojem se stiču vještine neophodne za svakodnevni život;
> radno-okupacioni tretman za odrasla lica sa invaliditetom;
> društvena i profesionalna aktivacija djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom;
> razvoj potencijala i osnaživanje korisnika;
> edukacija roditelja za samopomoć i pomoć djeci;
> prevoz korisnika;
> slobodne i dodatne aktivnosti;
> ishrana (jedan obrok)
 
POSTUPAK USMJERAVANJA
Postupak za usmjeravanje korisnika u JU Centar za dnevni boravak pokreće se zahtjevom, kojeg može da podnese roditelj/staratelj, ustanova primarne zdravstvene zaštite, vaspitno-obrazovna ustanova, centar za socijalni rad ili organ lokalne uprave nadležan za poslove prosvjete ili socijalne i dječje zaštit, uz obavještenje roditelja.
Zahtjev se podnosi nadležnom organu lokalne uprave, tj. Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Prijestonice Cetinje, tj Komisiji ,koju imenuje predhodno navedeni organ.
 
KOMISIJA ZA USMJERAVANJE
Komisiju koja usmjerava korisnike tj. koja daje mišljenje za mogućnost korišćenja usluge dnevnog boravaka, čine: pedijatar ili ljekar odgovarajuće specijalnosti, psiholog, pedagog, socijalni radnik i druge specijalnosti po potrebi.
Komisija kao osnov za usmjeravanje sa naglaskom na proces u kome se stiču i usvajaju vještine i znanja potrebna  za svakodnevni život, cijeni, nivo razvoja potencijalnog korisnika, potencijal za učenje i usvajanje standarda znanja, lična svojstva, prepreke i otežavajuća svojstva sredine.
Komisija daje prijedlog o usmjeravanju na osnovu svoje procjene, razgovora sa roditeljima/starateljima korisnika, kao i na osnovu pedagoške, edukacijsko rehabilitacijske, psihološke i druge dokumentacije koju dobija od odgovarajućih ustanova.
Na osnovu prijedloga Komisije, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti  Prijestonice Cetinje donosi rješenje o usmjeravanju korisnika u JU Centar za dnevni boravak i isto prosledjuje, predhodno pomenutoj ustanovi,  Ministarstvu rada i socijalnog staranja  i Centru za socijalni rad Prijestonice, a korisnik ima pravo korišćenja usluge dnevnog boravka, tek nakon dobijenog rješenja od strane JU Centar za socijalni rad Prijestonice, koji donosi rješenje o odobravanju dnevnog smještaja u JU Centar za dnevni boravak.
Joomla Template - by Joomlage.com