DNEVNI BORAVAK ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Usluga dnevnog boravka za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju namijenjena je korisnicima Centra do 27 godina starosti. U sklopu dnevnog boravka primjenjuje se grupni oblik rada, kao i individualizirani oblik rada u grupi.

Korisničke grupe formiraju se prema uzrastu i sposobnostima korisnika. Prilikom formiranja grupa uvažava se načelo manje brojnosti u cilju postizanja boljih rezultata u radu, prijatnije i komfornije atmosfere.

Prostorije u okviru kojih se pruža usluga dnevnog boravka opremljene su u skladu sa namjenom i prema visokim standardima kvaliteta.

Programske aktivnosti dnevnog boravka za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju uključuju:

 • osmočasovnu njegu i dnevne aktivnosti,
 • edukativne aktivnosti u kojima se stiču vještine neophodne za svakodnevni život,
 • radno-okupacione aktivnosti,
 • društvenu aktivaciju i socijalizaciju (društveno-profesionalne aktivnosti, posjete, kulturno-zabavne i sportsko- rekreativne manifestacije, izlete i dr.),
 • razvoj potencijala i osnaživanje korisnika,
 • razvoj vještina potrebnih za život u zajednici,
 • prevoz korisnika,
 • ishranu (dva obroka),
 • održavanje njege i lične higijene,
 • slobodne i dodatne aktivnosti,
 • dodatnu stručnu pomoć djeci i mladima sa smetnjama u razvoju koji pohađaju vaspitno-obrazovne ustanove.

 

Pored grupnih aktivnosti, tokom dnevnog boravka djeci i mladima do 18 godina starosti na raspolaganju su i različiti oblici individualnih i grupnih tretmana uključujući:

 • Inidividualni logopedski tretman,
 • Individualni oligofrenološki tretman,
 • Individualni tretman senzorne integrativne disfunkcije,
 • Individualni i grupni psihološki tretman,
 • Individualni i grupni fizioterapeutski tretman.

Psihološki i fizioterapeutski tretmani pružaju se i mladima sa smetnjama u razvoju starijim od 18 godina starosti.