PRIJEM KORISNIKA

Prijem korisnika u JU Centar za dnevni boravak Cetinje obavlja se u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, kao i Statutom Centra. Usluge Centra namijenjene su djeci sa smetnjama u razvoju i odraslim licama sa invaliditetom sa teritorije Prijestonice Cetinje.

Na početku korišćenja usluga Centar informiše korisnike i njihove roditelje/staratelje o organizaciji rada i uslugama koje pruža, kao i međusobnim pravima i obavezama. U skladu sa potrebama korisnika kreira se individualni plan rada, koji je prilagođen svakom korisniku Centra ponaosob.

Procjenu potreba korisnika sprovodi stručno osoblje Centra u saradnji sa korisnikom, roditeljem/starateljem korisnika, te nadležnim centrom za socijalni rad.

Neophodni koraci u ostvarivanju prava na korišćenje usluga JU Centar za dnevni boravak Cetinje predstavljani su dijagramom.

JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK CETINJE

JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK CETINJE