JU Centar za dnevni boravak Cetinje odnedavno je obogaćen za još jedan vid stručne pomoći i podrške.

Naime, djeci sa smetnjama u razvoju koja koriste usluge Centra, pored psihološkog, logopedskog, fizioterapeutskog tretmana, kao i tretmana u senzornoj sobi, sada je omogućena i stručna podrška profesora specijalne edukacije i rehabilitacije. Tretmani uključuju rad sa djecom sa intelektualnim, motoričkim smetnjama, pervazivnim razvojnim poremećajima, kao i višestrukim smetnjama, a sa ciljem podsticanja saznajnih, govornih, socio-emocionalnih, praktičnih i drugih vještina.

Kao i u dosadašnjoj praksi, akcenat je na individualnom radu sa djetetom, a tretmani se realizuju jednom sedmično u prostorijama Centra.

I u narednom periodu Centar će nastaviti da unapređuje kadrovske i prostorne potencijale,  naročito u pogledu daljeg usavršavanja stručnog kadra i podsticanja razvoja novih usluga, a sa ciljem formiranjem jedinstvenog servisa, gdje će se kroz interdisciplinarni pristup stvoriti kvalitetna i sveobuhvatna podrška djeci sa smetnjama u razvoju na nivou lokalne zajednice.