U okviru prijekta “Asistivnom tehnologijom do pune inkluzije” JU Centar za dnevni boravak Cetinje, u saradnji sa projektnim partnerima JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju – Rožaje i JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Lipa” Plav, u periodu od 22.02. do 26.02.2021 godine, organizovao je Procjenu potreba korisnika za korišćenje sredstava asistivne tehnologije.
Javni poziv za procjenu je uključivao djecu i mlade sa smetnjama u razvoju koji su korisnici usluga tri Dnevna centra, ali i djecu i mlade koji pohađaju neku od obrazovnih ustanova na nivou pomenutih lokalnih zajednica.
Procjenu potreba, odnosno izbor odgovarajućih sredstava asistivne tehnologije, vršili su sertifikovani stručni radnici, sa završenom obukom iz oblasti primjene sredstava asistivne tehnologije. Izbor prikladnog sredstva vršio se se pod direktnim nadzorom edukatora iz Hrvatske, koji su pružili praktičnu podršku stručnim radnicima tokom procjene potencijala korisnika.
Na ovaj način obezbijeđen je visok nivo kvaliteta procjenjivanja, uklonjene su nedoumice stručnih radnika tokom praktične primjene stečenih znanja, a istovremeno je predloženo najprikladnije sredstvo asistivne tehnologije za svakog korisnika usluga pojedinačno.
Roditelji su imali priliku da budu uključeni u proces procjene, da se informišu o značaju sredstava asistivne tehnologije, te da zajedno sa stručnim radnicima i supervizorima diskutuju o mogućnostima primjene sredstava u različitim kontekstima svakodnevnog funkcionisanja.
Procjeni je prisustvovalo ukupno 32 djece i mladih sa smetanjama u razvoju, a za svako dijete je kreiran izvještaj sa preporukama za pimjenu odgovarajućeg sredstva asistivne tehnologije.
Projekat je podržan ko-finansiranjem Evropske unije i Vlade Crne Gore, posredstvom Ministarstva finansija Crne Gore – Direkcije za finansije i ugovaranje fondova pomoći Evropske unije (CFCU).