Stručni tim Dnevnog centra Cetinje je u periodu od svog osnivanja do danas, uzeo učešća na dva seminara u okviru projekta „Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije“ (IPA 2010), koju u partnerstvu sprovode Ministarstvo rada i socijalnog staranja i UN agencije (UNICEF i UNDP).

Seminari su se održavali u martu i junu tekuće godine na Ivanovim koritima,  i oba puta su podrazumijevala petodnevne edukativne programe, koji su podrazumijevali radionice, diskusije, prikaz slučaja. Facilitatori na seminarima su bili imanentni profesori iz domena rada sa djecom sa smetnjama u razvoju. Ovom prilikom je stručnim timovima svih nedavno osnovanih dnevnih centara pružena  kvalitetna obuka za rad sa navedenom populacijom.  Cilj je bio  informisati i osnažiti znanja stručnih timova, razmijeniti iskustva i uvidjeti pozitivne strane rada dnevnih centara, kako bi se napravila SWOT analiza, u cilju unapređenja sopstvenih kapaciteta.

Teme koje su se obrađivale na realizovanim seminarima su prikazane u agendama.