JU Centar za dnevni boravak Prijestonice Cetinje  u periodu od 28.9. do 2.10.2020. godine,  u hotelu „Ramada“ organizovao je obuku na temu: „Osposobljavanje korisnika za korišćenje asistivne tehnologije.“  Obuka je realizovana u okviru projekta „Asistivnom tehnologijom do pune inkluzije“  koji je podržan ko-finansiranjem Evropske unije i Vlade Crne Gore, podsredstvom Ministarstva finansija Crne Gore – Direkcija za finansije i ugovaranje fondova pomoći Evropske unije (CFCU), a partneri na projektu su JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju – Rožaje i JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Lipa” Plav.

Ukupno 13 stručnih radnika iz pomenutih centara (Cetinje, Plav i Rožaje) je pohađalo obuku. Svaki od njih je direktno uključen u radu sa korisnicima u svojim Centrima. Cilj ove obuke je bio sticanje znanja i vještina potrebnih za procjenu i izbor odgovarajućeg sredstva asistivne tehnologije za korisnike u odnosu na njihove sposobnosti i mogućnosti.

Obuku su realizovali edukatori iz Hrvatske sa višegodišnjim iskustvom u primjeni sredstava asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetanjama u razvoju. Tokom pet dana učesnici su imali priliku da slušaju predavače, prate prezentacije, učestvuju u radionicama i grupnim diskusijama na sledeće teme: pojam asistivne tehnologije, vrste i primjena jednostavnih i složenih sredstava asistivne tehnologije, upotreba softvera za komunikaciju (Grid 3, Boardmaker v6, Boardaker Studio, Look to Learn, Scene and Sounds), načini izrade vizuelnog materijala u softverskim programima, mogući načini prevazilaženja izazova u radu sa korsnicima upotrebom asistivne tehnologije. Prezentovano je kako sprovesti obuku djeteta sa invaliditetom, roditelja, stručnog radnika za korišćenje određenih sredstava u različitim kontekstima (u kućnim uslovima, prilikom organizovanja reakreativnih aktivnosti, kao i u radnom okruženju).

Svaki učesnik je imao priliku da na dostupnim sredstvima asistivne tehnologije prezentuje stečeno znanje i vještine u korišćenju istih. Projektom je, takođe, predviđeno osmišljanje i realizacija radionica namijenjenih roditeljima i nastavnom osoblju određenih obrazovnih institucija. Stručni radnici koji su učestvovali na obuci, biće osposobljeni da u narednom periodu prenose usvojena znanja i vještine tokomom radionica. Do kraja godine slijedi opremanje i uspostavljanje Kabineta za asistivnu tehnologiju na nivou tri Centra.

POGLEDAJTE ALBUM