Sa ciljem pružanja podrške inkluzivnom obrazovanju i poboljšanju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju na nivou lokalne zajednice, uslijedilo je potpisivanje Memoranduma o saradnji JU Centra za dnevni boravak u Prijestonici Cetinje sa JU Srednjom likovnom školom „Petar Lubarda“ i JU Predškolskom ustanovom „Zagorka Ivanović“.

Djeci i mladima sa smetnjama u razvoju koji su uključeni u obrazovni sistem putem inkluzije, a nisu korisnici JU Centra za dnevni boravak u Pijestonici Cetinje, na ovaj način omogućeno je korišćenje usluge koju pruža kabinet za asistivnu tehnologiju JU Centra za dnevni boravak u Prijestonici Cetinje.

Pored definisanih uslova iznamljivanja i korišćenja dostupnih sredstava asistivne tehnologije, sertifikovani stučni radnici će izvršiti procjenu djece i mladih sa smetnjama u razvoju, pružiti obuku za djecu i mlade sa smetnjamau razvoju za korišćenje sredstava, kao i njihovim roditeljima ili nastavnici ma, a sve sa ciljem postizanja njihovih funkcionalnih sposobnosti.

Navedeno je jedna od aktivnosti projekta „Asistivnom tehnologijom do pune inkluziju“ koji JU Centar za dnevni boravak realizuje od sredine marta 2020. godine. Projekat je finansiran iz predstupnih fondova Evropske unije (IPA), a posredstvom Ministarstva finansija – Direktorata za finansije i ugovaranje fondova pomoći Evropske unije (CFCU).